Във варненския Военноморски музей беше открита изложбата "50 години Трети дивизион противоминни кораби – наследници на славни традиции”. Тя включва експонати, свързани с историята на миночистенето, запазените флагове, вимпели и табели с имената на корабите, служили в дивизиона, карти на минни заграждения и тралове, парчета от взривени мини.

Капитан II ранг Лъчезар Иванов - ВРИД командир на дивизиона, заедно с доц. Мариана Кръстева, директор на музея, представиха юбилейна брошура, която разказва с богат илюстративен материал историята и постиженията на дивизиона.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.