"Денят на българския фолклор бе отбелязан вчера - един млад празник, създаден през 2019 г. по идея на ансамбъл "Чинари", който вече има много почитатели", съобщи кметът на Варна Иван Портних в социалните мрежи.

Прекрасно е, че любовта към българското народно творчество - танци, песни, приказки, легенди и обичаи, събира все повече любители. Нека винаги ценим и преоткриваме нашия фолклор, защото той има уникалната сила да ни свързва, обединява и одухотворява.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.