Бургазлийка открила торбичка в района на Морската градина и я отнесла на служителя от Бургаската жандармерия, който бил на пост до дипломатическата сграда.

Веднага бил задействан протокол, който да предотврати евентуална бомбена заплаха. На място е пристигнал спец-екип от Главна дирекция “Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” към МВР.

Своевременно районът е бил отцепен, като освен активните пътни артерии, затворени за преминаване са били и близките алеи в Морската градина, както и малките пресечки, водещи към Турското консулство.

Установено е било, че съдържанието на съмнителната торбичка не представлява опасност за гражданите или околната сграда. В нея имало парфюм, дезодорант и брошура. След като е констатирано, че съдържанието на торбичката е безопасно, не се е наложило осъществяване на контролиран взрив.

Към момента пътния трафик е възстановен в нормален обем, съобщава БНТ.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.