Днес Националната организация на "Малките български хора" отбелязва Световния ден на хората с нисък ръст.

45 000 лева са необходими за монтирането на асансьор в центъра, който отвори врати преди две години в София, в който членовете на организацията получава безплатна рехабилитация и помощ за да се справят в ежедневието.

Много е важен за малките хора деня на информираността, казва Максимилияна Станчева, защото те имат нужда от обществената подкрепа:

“24 октомври е Международният ден на малките хора и Световен ден за информираност по въпросите на малките хора. Той е много важен за нашата общност защото се дава гласност за проблемите на малките хора, но освен това и за проблемите и възможностите, които малките хора имат. Защото реално ние сме хора с по-нисък ръст, правим нещата по по-различен начин, но можем да ги правим и това е важно да се каже“, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.