Днес 25 юли отбелязваме Световен ден за предотвратяване на удавянето.

Превенцията на водния травматизъм, която е основен приоритет в дейността на Водноспасителната служба на Български Червен кръст придобива все по голяма значимост и внимание в световен мащаб. Международната спасителна федерация на Европа (ILSE) от десетилетия работят за „Европа, свободна от удавяне“ и приветстват първата в историята резолюция на ООН за глобално предотвратяване на удавяне (28 април 2021 г.), която призовава правителствата и различните заинтересовани страни да предприемат повече превантивни действие.

Резолюцията на ООН провъзгласи и 25 юли за Световен ден за предотвратяване на удавянето - ден, в който да се помнят над 2,5 милиона души, загубили живота си чрез удавяне през последното десетилетие, и да се напомни, че удавянията могат да бъдат предотвратени.

Темата на деня е "Всеки може да се удави, никой не трябва".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.