Днес отбелязваме Световния ден на думата „Благодаря“. Кога казваме „Благодаря“ попита столичани репортерът ни Надежда Николова:

„Когато уважавам постъпката на някой към мен. Имам предвид, че трябва да се знае, че се изразява благодарност не само със самата дума, но и отношението към думата и към жеста“.

„Много е приятно да благодариш, защото това е начин, по който изразяваш чувствата си към човека, който е направил нещо за теб или дори само за самото му съществуване човек може да е благодарен“.

„Предполагам, че всеки би се зарадвал, когато чуе, че е отразено хубавото нещо, което сте направили, но съм сигурен, че, който върши добро, то ще му свърши и без да му се каже благодаря“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.