142 години Български пощенски съобщения - отбелязват се годишнините от създаването на Българските съобщения и от пускането в обръщение на първата българска пощенска марка.

Временни правила за пощенската част в България" влизат в сила на 1 май 1879 г. (13 май по нов стил), а на този ден се пуска в употреба първата българска пощенска марка и се създава Пощенското управление.

Две години по-късно с Привременен устав за пощите и телеграфите, приет с Указ 275 от 24.IV.1881 г., се утвърждава изключителното право на държавата върху пощенските и телеграфни съобщения.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.