От началото на юли започва подмяна на контейнерите за битови отпадъци във Варна. Предстои въвеждането на новата система за сметосъбиране, подобна на тази в София и Бургас, която постепенно ще замени старите контейнери по улиците и ще дава възможност да се измери количеството боклук, който всеки от нас изхвърля. Това каза Тодор Колев, директор на дирекция "Екология и опазване на околната среда" в общината.

До края на годината се очаква да бъдат подменени 60% от съдовете, съобщава БНР. Новите контейнери ще са с автоматично обслужване.

Те ще дават представа за точното количество отпадъци, което се формира в рамките на един блок. Тази стъпка се прави и във връзка с необходимостта от въвеждането в бъдеще на изискване за плащане на реално количество образувани отпадъци, а не на база данъчна оценка на имота, обясни Колев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.