Считано от 16 април поради невъзможност за обслужване на автобусна спирка „Пивовара" от линии № 1, 7 и 118 се въвеждат следните промени:

Курсовете на линия № 1 сутрин в 06:45 и 07:05 от ЖП гара ще се изпълняват до сп. "Бизнес парк".

Курс на линия № 1 в 17:00 часа от „Пивовара" ще се изпълнява от „Бизнес парк", сп. „Млекозавод" и спирките по маршрута.

Курсове на линия № 7 в 06:50 и 15:50 от ЖП гара ще се изпълняват до „Бизнес парк". 

Курсовете в 07:49 и 16:50 ще се изпълняват с начална спирка „Бизнес парк", следват „Винзавод", „Елпром" и по маршрута.

Курс на линия № 118 в 07:13 от „Почивка" ще се изпълнява до „Бизнес парк", а в 08:18 от сп. „Бизнес парк", „Млекозавод", „Метро" и по маршрута, съобщиха от „Градски транспорт”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.