Очакваме нашата публика да бъде отговорна, да спазва изискваната от здравните власти физическа дистанция от поне 1,5 метра и да следва установените предпазни правила по време на събитията в залите и фоайетата на Фестивален и конгресен център!

ФКЦ – Варна работи в съответствие с издадени заповеди за противоепидемични мерки при пълняемост на залите до 50% . При посещение на театрални постановки, концерти и конферентни събития във ФКЦ, нашите клиенти – културни оператори, ивент организатори и зрители, могат да се чувстват спокойни в здравословна среда, поради прецизното очистване на въздуха с HEPA филтри във вентилационната и климатична система на комплекса.

Актуална информация за събитията във ФКЦ ще намерите в сайта www.fccvarna.bg и Фейсбук страницата ни.

 ФКЦ си запазва правото на промени в програмата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.