Комисия от Изпълнителната агенция по лекарствата ще връчи на ръководството на Кръвния център във Варна лиценз за извличане на кръвна плазма. След това веднага започва дейността, има и списък на чакащи пациенти. Областният управител Стоян Пасев призова донорите да бъдат активни, защото това засега е методът, който спасява хора с тежки усложнения от коронавируса, съобщава Радио Варна.

Тъй като процедурата отнема време, желаещите да станат дарители, могат да се записват предварително на тел.0897 900 891.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.