От днес започва раздаването на близо 5500 тона храни за най-нуждаещите се в страната. 500 хиляди българи във всички области в страната ще получат пакети с хранителни продукти на обща стойност 13,4 млн. лв., информира БНТ.

Това ще стане по график, изготвен от Българския червен кръст. Подкрепа е предвидена за тези, които получават помощи на различни основания. Списъците са изготвени от Агенцията за социално подпомагане.

Пакетите съдържат 15 вида продукти от първа необходимост - храни, ваучери за детска кухня и санитарни материали.

За тричленните и по-големи семейства са предвидени пакети от почти 28 кг храни общо, а по-малките ще получат по около 18 кг.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.