Ръководството на Административен съд – Варна се обръща с апел към гражданите, страните по делата и адвокатите да проявят високо чувство на отговорност, разбиране и толерантност в съвместната ни работа. Общата ни цел е запазване живота и здравето на всички участници в съдебните процеси.

 

С цел превенция и опазване здравето и живота на участниците в съдебните производства, съдиите и служителите на Административен съд – Варна, поради усложнената епидемична обстановка в страната, високата заболеваемост и нарастващата опасност от заразяване и разпространение на вирусната инфекция COVID -19, се обръщаме с молба за стриктно спазване на мерките, свързани с достъпа до сградата на съда и пребиваването в нея.

Молим участниците в съдебните производства да посочват електронен адрес за получаване на съобщения, призовки и други съдебни книжа, както и телефони за връзка за своевременното им уведомяване в случай на отлагане или пренасрочване на делата.

Призоваваме гражданите да подават всякакъв вид документи, с изключение на съдебни книжа по делата, по пощата или по електронен път на следната електронна поща на съда admcourt.vn@gmail.com.

Съдебни книжа, в т.ч. жалби, искови молби и други, иницииращи съдебни производства книжа, могат да се подават с квалифициран електронен подпис на следната електронна поща на съда admdelovodstvo@gmail.com.

Молим, назначените вещи лица по делата да изпращат изготвените експертизи по електронен път на следната електронна поща на съда admdelovodstvo@gmail.com.

За Ваше улеснение справките по движението на делата могат да се извършват по телефона на служба „Регистратура“ – 052 712 805 и служба „Съдебно деловодство“ – 052 712 803 и 052 712 804 или по електронен път на електронната поща на съда admdelovodstvo@gmail.com.

Достъп до сградата на Административен съд - Варна се разрешава само на участниците по образуваните и насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание през съответния ден дела; участниците в съдебните производства за запознаване с книжата по образуваните дела; гражданите и вещите лица по отношение на работата на общата администрация, както и на стажант-юристите.

Влизането в сградата на Административен съд - Варна се осъществява след дезинфекция и при условие, че гражданите носят защитни маски/шлем. В случай, че не разполагат с такива, ще им бъдат предоставени на входа на съда. Не се допускат лица до сградата на Административен съд – Варна с външно проявена симптоматика на заболяването COVID-19. На участниците по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела се предоставя достъп до съдебната зала за времето на съдебното заседание.

За улеснение на страните по делата всяка сутрин на входа на Административен съд - Варна се обявяват номерата на делата, които ще се разглеждат от съда през същия ден. Участниците, по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела, изчакват явяването си по делото пред сградата на съда не по-рано от 20 минути преди началото на това, за което за призовани и пред обозначените със стикери в коридора на съда места.

В съдебната зала се допускат само участниците по съответното дело, поставено за разглеждане от съда. Задължително се извършва дезинфекция на съдебната зала след всяко проведено заседание на съдебния състав.

Журналисти се допускат по дела с изключителен обществен интерес, след предварителна заявка до пресофиса.

Съдебното деловодство работи с граждани и адвокати със следното работно време: сутрин от 09.00 ч. – 12.00 ч. и след обяд 14.00 ч. - 17.00 ч. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.