Местната инициативна група “Възход”, която изпълнява своите стратегически цели за развитие на бизнеса на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия отправя покана за серия от обучения на своите бенефициенти.

1. За потенциални бенефициенти и местни лидери на тема: "Често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проекти. Финансови корекции":
- 06.07.2020 г. от 10.00 часа в с. Ветрино - еднодневно обучение за най-малко 10 човека;
- 07.07.2020 г. от 10.00 часа в гр. Вълчи дол - еднодневно обучение за най-малко 10 човека;
- 08.07.2020 г. от 10.00 часа във гр. Провадия - еднодневно обучение за най-малко 10 човека=
 

2. За потенциални бенефициенти и местни лидери на тема: "Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“:
- 13.07.2020 г. от 10.00 часа в с. Ветрино - еднодневно обучение за най-малко 10 човека;
- 14.07.2020 г. от 10.00 часа в гр. Вълчи дол - еднодневно обучение за най-малко 10 човека;
- 15.07.2020 г. от 10.00 часа във гр. Провадия - еднодневно обучение за най-малко 10 човека=
 

3. За местни лидери и уязвими групи на тема: "Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС":
- 20.07.2020 г. от 10.00 часа в с. Ветрино - еднодневно обучение за най-малко 10 човека;
- 21.07.2020 г. от 10.00 часа в гр. Вълчи дол - еднодневно обучение за най-малко 10 човека;
- 22.07.2020 г. от 10.00 часа във гр. Провадия - еднодневно обучение за най-малко 10 човека.
 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.