Заместник-кметът на Община Варна Павел Попов съобщи, че от утре, 31 януари, сряда, до 2 февруари, петък, включително, учениците в Област Варна, в т.ч. и Община Варна, преминават към онлайн обучение.

Това става на основание заповед на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна за преустановяване на присъствения учебен процес до 2 февруари включително и на провеждането на извънкласни занимания до 5 февруари включително, получена в Общината днес. В следващия период – 3-5 февруари включително - децата са в междусрочна ваканция, припомня заместник-кметът.

Съгласно заповедта на РЗИ-Варна, се удължават временните противоепидемични мерки в Община Варна до 5 февруари включително. Разпоредено е на общинските звена стриктно изпълнение на предписанията на РЗИ.

Директорите на детски градини и ясли са уведомени, че трябва да провеждат стриктен ежедневен филтър в детските заведения и да не допускат заболели деца, смесване на групи и провеждане на общи мероприятия. Необходимо е да се извършва често проветряване и засилена текуща дезинфекция на повърхностите, миниум два пъти на ден. Родителите няма да се допускат до вътрешните помещения в детските заведения.

Общинските лечебни заведения също са уведомени да приведат в изпълнение изготвените планове за грипни епидемии. Продължават да са забранени свижданията в болници и специализирани институции за предоставяне на социални услуги. Препоръчително е носенето на защитна маска за лице от всички, които се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други, се посочва в допълнителните препоръки на РЗИ.

Временните противоепидемични мерки ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на Община Варна, допълват от Здравната инспекция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.