От община Аксаково съобщават, че във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 23.05 до 28. 05. 2022 г. в периода от залез слънце до 10.00 часа фирма „Хабитат Експерт” ЕООД ще проведе третиране на райони в гр. Аксаково , гр. Игнатиево и с. Слънчево

Ще бъде използван препарат PERME PLUS при разходна норма 400 – 800 мл. в 100 л. вода

В случай на нужда антидот (противоотрова) няма специфичен – по лекарско предписание.

Третирането се извършва срещу комари – имаго.

Подлежащите на третиране площи са както следва:

- гр. Аксаково 23.05.2022г. резервен ден 24.05.2022г.

- гр. Игнатиево 25.05.2022г. резервен ден 26.05.2022г.

- с. Слънчево 27.05.2022г. резервен ден 28.05.2022г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.