Снимка: БНР

Общинска администрация Белослав уведомява жителите и гражданите на Община Белослав, че във връзка с изпълнението на дейностите, предвидени в обект: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна – инженеринг“, с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура“, и по-конкретно извършване на драгажни работи в района на гр. Белослав, в обхвата на фериботната връзка, се налага промяна в разписанието и движението на моторен ферибот „Белослав“ и моторен кораб „Белла“.

Настоящият етап от изпълнението на дейностите обхваща периода, 01.03.2023г.-31.03.2023г. Удълбочаващите операции ще се извършват в часовия интервал от 19:00 часа вечер до 07:00 часа сутрин.

С решение №502, протокол № 40/16.02.2023г. на Общински съвет Белослав е прието да се изпълнява следното разписание и движение на моторен ферибот „Белослав“ и моторен кораб „Белла“:

1. Моторен ферибот „Белослав" ще се движи само през деня, от 07:00 часа сутрин до 19:00 часа вечер, както следва:

От Север: 07,00ч - 8,50ч - без разписание;

08,50ч -09,30ч – профилактика;

От Север: 09,30ч – 16,00ч - по разписание;

При възникнала необходимост ще бъдат извършвани извънредни курсове;

16,00ч – 19,00ч - без разписание.

2. Моторен кораб "Белла" ще се движи от 20:00 часа вечер до 06,10ч. сутрин, както следва:

От Север: 20,00ч От Юг: 20,10ч

От Север: 21,00ч От Юг: 21,10ч

От Север: 22,00ч От Юг: 22,10ч

От Север: 23,00ч От Юг: 23,10ч

От Север: 00,15ч От Юг: 00,25ч

От Север: 05,00ч От Юг: 05,10ч

От Север: 06,00ч От Юг: 06,10ч

ДП „Пристанищна инфраструктура“ се ангажира да изпълни предвидените дейности за по-кратък срок от предвидените 30 дни.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.