Аспарухов мост е част от републикански път I-9 Варна-Бургас Снимка: Live.varna.bg

Дългоочакваният основен ремонт на Аспарухов мост може да започне към края на 2025 г. Тепърва ще става ясно на каква стойност ще бъде ремонтът. Това става ясно от отговор на депутатски въпрос към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова, съобщи darik.bg.

За трайното подобряване състоянието на Аспарухов мост Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) планира до края на годината да се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект. Индикативната стойност е 1,5 млн. лв. без ДДС, а прогнозният срок на проектантските работи ще бъде 240 календарни дни, посочва в отговора си министър Коритарова.

Изработването на проектната документация е първи и задължителен етап за предприемане на качествени строително-монтажни работи. Въз основа на нея ще се определят конкретните ремонтни дейности, които е необходимо да се предприемат, прогнозната стойност и срокът им за изпълнение.

Разработването на технически проект за всички пътни съоръжения включва обстоен оглед с обследване на елементите от връхната конструкция и долноот стоене, включително пътна настилка, тротоарни блокове и ограничителни системи, отводняване и подходи към съоръжението. Въз основа на направения оглед и становище от Института по пътища и мостове изпълнителят ще представи Технически доклад с проктно предложение за ремонтно-възстановителни работи на съоръжението. Ще се направят необходимите геодезически, инженерно-геоложки, хидроложки и хидравлични проучвания.

Тъй като мостът преминава през урбанизирана територия на община Варна, АПИ ще координира разработването на заданието за проектиране и на технически проект с общината относно изграждане на осветление, велоалеи и преминаването на градския транспорт в участъка, уточнява Коритарова.

От тази година съоръжението се поддържа от Община Варна, а АПИ участва дялово във финансирането. Това става съгласно сключен споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на Община Варна между Пътната агенция и Общината, се посочва още в отговора на служебния министър.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.