Четирима възпитаници от специалност „Право" на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър", трима от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и един от юридическия факултет на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методи избраха Окръжен съд – Варна, за да преминат задължителния си професионален стаж.

За тях, това е последната обучителна стъпка, преди да положат изпит и да придобият юридическа правоспособност.
Съдебните кандидати бяха посрещнати от председателя на съда –Марин Маринов, който им пожела да бъдат здрави и им благодари, че са избрали Окръжен съд – Варна.

Той представи накратко институцията, като изтъкна, че са обособени три отделения – Гражданско, Търговско и Наказателно, като това е възможност да се запознаят с голямо разнообразие от правни спорове.

На официална церемония на всеки от съдебните кандидати беше връчена стажантска книжка с пожеланието да преминат стажа си усърдно.

От административния секретар Красимир Чернев, съдебните кандидати получиха допълнителна информация за това, как ще преминат шестте месеца стаж в съдебната система. Те ще имат 2 месеца общ и 4 месеца специализиран стаж.

Целта е юристите да се запознаят с организацията и работата на органите на съдебната власт, адвокатурата и нотариалната дейност, а натрупаните знания да им помогнат в избора на желана област за развитие.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.