Конкурс за детска рисунка на тема „Водата е ценна, всяка капка е живот“, посветен на „Световния ден на водата – 22 март“, организира дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към община Варна.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи за деца 4 - 7 години и от 8 - 14 години, живеещи на територията на община Варна. Няма ограничения, относно техниката на изработка на рисунката – графика, пастели, водни/темперни бои, флумастери, цветни моливи и др. Всеки желаещ може да участва само с една рисунка. Максималният допустим размер е формат А3. Участниците в конкурса могат да изпращат само авторски творби, като в десния долен ъгъл посочат имена, възраст на детето, използваната техника и име на рисунката, съобщава "Live.Varna.bg".

Творбите, с попълнените от родителите декларации за участие, трябва да се изпратят до дирекция „Екология и опазване на околната среда“, Община Варна, за конкурс „Водата е ценна, всяка капка е живот“. Крайният срок за изпращане е до 31.03.2021 г., като рисунките могат да бъдат донесени и лично в Информационния център на Община Варна. При необходимост от допълнителна информация може да се пише на e-mail: vosavova@varna.bg.

Победителите ще бъдат обявени на 12.04.2021 г. в сайта на община Варна - www.varna.bg. Всички участници ще получат грамоти, а победителите - предметни награди. Повече информация и декларация за участие - https://varna.bg/bg/1329

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.