И тази година безплатни летни занимания, при спазване на всички противоепидемични мерки, ще се провеждат в детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“. През летните месеци ще се реализират и 19 младежки проекта, финансирани от община Варна.

С бъдещи първокласници ще се провеждат подготвителни занимания, а учениците, които срещат трудности при усвояването на учебния материал, ще имат възможност да работят допълнително през лятото под ръководството на педагози, съобщава "Live.Varna.bg". 

За лятната ваканция за децата са сформирани и групи за разнородни занимания по интереси в областта на науката, изкуството и спорта: състезания, викторини, кръжоци и др. Учениците ще имат възможност да запълнят свободното си време с дейности в неучебна среда по гражданско образование, история, екология, занимателна астрономия, английски език, информационни технологии, изобразително изкуство и др.; да се запознаят с християнските ценности и традиции, да изучават български и други народни танци.

Ще се проведат турнири по футбол, народна топка, волейбол.

Наситени са и програмите на Общинския детски комплекс, Обсерваторията и Центъра за кариерно ориентиране. До началото на новата учебна година децата ще имат възможност да се включат в школите „Ваканция под звездите“, „Занимателна астрономия“, „Космически моделизъм“, „Християнче“, лятно училище „Със забавления и игри – за професиите научи”, лятна академия „Опознай професиите”, седмица на морските професии и още много други.

Специалисти от Логопедичния център ще извършват консултативна дейност за нуждаещите се. Занятията ще са до 14-ти септември с предварително записване. Както всяка година деца и родители могат да разчитат на психологична подкрепа от Общинския център за психологична подкрепа през месеците юли и август.

Подробности за летните програми могат да се намерят на интернет страниците на образователните институции и сайта на Община Варна, рубрика „Образование“.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.