Акция за събиране на негодно електронно и електрическо оборудване ще бъде организирана в община Генерал Тошево.

Тя ще се проведе съвместно от общинската администрация и организации по оползотворяване.

Ще бъдат събирани негодни печки, телевизори, компютри, монитори, хладилници, фризери, ютии, и редица други ел. уреди, луминесцентни лампи, както и негодни за употреба батерии и акумулатори.

Желаещите да се включат могат да го заявят на телефон 05731/ 2020, вътрешен 45.

Акцията ще бъде организирана след събиране на достатъчно заявления, съобщава Радио Варна. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.