Работни срещи свързани с популацията и запасите на благороден елен в България се проведоха в ДЛС-Тервел и ДГС-Преслав. Събиранията на специалистите от ловните стопанства се организират от ръководството на СИДП преди началото на ловния сезон за благороден елен.

По време на срещата бяха представени резултатите от 3-годишно проучване по проект: „Популационни изследвания, миграции и състояние на запасите от благороден елен в България”. Участие в практическата работа по събирането на данни за проекта взеха почти всички ловни стопанства в Североизтока, както и специалисти от ДГС-Преслав.

Резултатите показват, че повече от половината от представените в труда трофеи от благороден елен са добити в Североизточна България – Добруджа и Лудогорието, където условията за елените са най-добри. Проучването изследва 80 % от отстреляните трофеи в страната ни.

Целта на работната среща е преди началото но ловния сезон на благороден елен специалистите да се запознаят с резултатите от проекта и приложението му в практиката. Няколко презентации по темата направиха д-р инж. Чавдар Желев и д-р инж. Росен Андреев.

По време на събирането се обърна особено внимание на стопанисването на дивеча, като участниците отбелязаха, че благодарение на добрите грижи и правилния подбор, страната ни държи световния рекорд от благороден елен с 273,60т. по СIC. Бяха отбелязани и грешките при стопанисване, значимостта и начини за определяне на правилният отстрел, с цел да се извлича максимума от популацията и реалистично постижимо да се добиват повече капитални трофеи с оценка над 250,00т. по CIC. Добиването на такива елитни трофеи ще затвърди България като един от световните лидери в лова на благороден елен, единодушни са ловните специалисти от Североизтока.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.