Областният управител на Варна професор Андрияна Андреева, придружена от Георги Георгиев - кмета на община Дългопол и от новоизбрания кмет на кметство Партизани Хасан Х. Асан се запозна с пораженията, които бурята, връхлетяла района нанесе на селото.

Припомняме, че в края на миналата седмица стихията събори дърво върху централен електропровод и прекъсна електричеството в цялото село. Бурният вятър беше прекършил множество дървета, отнесъл керемиди и повредил покриви на много домове.

В разговора с местните хора професор Андреева увери, че ще подпомогне усилията им пострадалите да получат помощ от държавата.

Чрез Агенцията за социално подпомагане (АСП) е възможна еднократна помощ до 1512 лв., като тя се отпуска при възникнал инцидент и ако семейството е в невъзможност да покрие непредвидените разходи със собствени средства. За помощта може да се кандидатства във всяка дирекция „Социално подпомагане“. След подаване на документите, социални работници извършват проверка, правят и социална анкета на място, посочват от МТСП.

По Програмата за храни и основно материално подпомагане (2021-2027) е другата възможност за подкрепа. Общините, изпълняващи проекти за осигуряване на топъл обяд, могат да поискат включване в тях на хора в затруднена ситуация, които в резултат на бедствието са лишени от възможността да приготвят храна у дома. Има възможност и за раздаване на пакети с хранителни продукти и хигиенни материали.

Чрез фонда „Социална закрила“ може да бъде отпусната социална помощ до 2500 лв. за закупуване на оборудване/обзавеждане на пострадалото при възникналата кризисна ситуация жилище/обект в жилищна сграда. Допустимите целеви групи са хора и семейства, които отговарят на няколко условия, едното от които е пострадалото от кризисната ситуация жилище/обект да е законно построено и да се обитава от пострадалите хора на законно правно основание. За помощта може да се кандидатства в общинските администрации.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.