Граждани се срещнаха с общинския съветник Христо Атанасов, за да изложат опасенията си, свързани със 17-и микрорайон. Те се опасяват, че той ще се превърне в апетитна зона за високо презастрояване. Това стана ясно от Микаела Левенова, собственик на имоти в района и юрист, която говори от името на гражданите.

"Озеленяването в квартала е изпълнено още при построяването му, което е започнало през 1962г. През 2015г. е направена проверка относно собствеността на парцелите. Под действието на стария закон е започнало изграждането на кв. „Левски“ и кв. „Чайка“. Тогава са отчуждавани имоти и са обезщетявани старите собственици, като е извършено парцелиране на целия квартал и с отделни заповеди са направени улиците, озеленяването и градинките. Парцелите са останали собственост на жилищните блокове, което се счита за държавна собственост. Земята е калкулирана в правото на строеж", обясни Левенова, цитирана от Радио Варна.

Известна е порочната практика, при която по-големите тревни площи в страната, които са озеленявани през 60-те и 70-те години, и би следвало да се актуват като публична общинска собственост, за да не могат да се продават, се обособяват по-малки парцели от тези площи и те се актуват като частна общинска собственост.

Възможно е на мястото на детска площадка, която е премахната заради сигнали и оплаквания, да се издигне многоетажен блок. Зелените площи и детските площадки благоприятстват децата и гражданите, изказа притеснението си Левенова, като допълни че надеждите на всички е да се гарантира, че децата ще имат зеленина наоколо.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.