Омбудсманът Диана Ковачева призова трите електроразпределителни дружества - „ЕВН България Електроснабдяване“, „ЧЕЗ Електро България” и „Енерго-Про Продажби“, да удължат от 10 на 20 дни срока, в който клиентите им трябва да платят задълженията си за ток.

Причина за препоръката са жалби на граждани, в които те изразяват тревогата си, че без предупреждение дружествата са върнали 10-дневния срок за плащане на сметките. По-рано заради извънредното положение с пандемията той беше удължен на 20 дни.

Според Ковачева това се отразява неблагоприятно на финансовото състояние на гражданите, защото от 11-ия ден след излизане на фактурата започват да се начисляват неустойки за забавяне.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.