Според Националния омбудсман доц. д-р Диана Ковачева е необходим диалог и информираност на гражданите по темата със съдбата на ОУ "Иван Рилски". До момента такъв диалог няма, разбира от изпратена до нея жалба, в която стоят подписите на над 250 граждани. Това каза Диана Ковачева, която припомни, че в писмо, адресирано до кмета Иван Портних и до председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов, омбудсманът настоява още за обществена дискусия по темата, както и дискусии в Общинския съвет и в комисията по образование, но и с участие на граждани.

"В името на най-добрия интерес на децата, с грижа за благосъстоянието им и на основание на Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с препоръка за разглеждане искането на гражданите за запазване на ОУ "Св. Иван Рилски", гр. Варна, както и за преразглеждане на заявеното намерение от страна на Община Варна за разрушаване на сградата, така че да не бъде застрашена от закриване една утвърдила се сред обществеността образователна институция и това да се отрази на достъпа до качествено образование на децата, обучаващи се в нея", пише в писмото на омбудсмана до местната власт във Варна.

"Бих искала да подчертая, с оглед на силния обществен отзвук, решението по този въпрос е необходимо да бъде взето след широко обсъждане на проблема с гражданите и участието им в обществени дискусии и в заседанията по темата на комисията по образование към общинския съвет, както и на заседание на общинския съвет по случая", добавя Диана Ковачева.

Има варианти за блокиране на евентуално решение на Общинския съвет във Варна, ако то бъде взето, каза Ковачева и допълни, че това може да стане чрез решение на областния управител или чрез внасяне на жалба от всяко физическо лице в Административния съд, съобщава Радио Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.