„При условие, че матурите след IV и X не са с кой знае какви последици за децата, може би е по-добре те да бъдат отменени. Добре е Министерството на образованието и науката да се вслуша и в децата, и в родителите и тази година да не ги излага на излишен риск”, каза в интервю за БНР омбудсманът Диана Ковачева по повод препоръката към министъра на образованието за отмяна на Националното външно оценяване в IV и X клас през настоящата учебна година.

„Има доста дефицити...Мотивацията на децата да участват в часовете намалява силно в рамките на онлайн обучението”, посочи Ковачева.

Не възнамерявам да предложа на това Народно събрание отмяна на Националното външно оценяване в IV и X клас, тъй като не считам, че епидемичната ситуация през юни, когато се провеждат изпитите, ще бъде по-лоша, отколкото е сега, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в интервю за БНТ в събота.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.