Окръжен съд – Варна разполага вече със собствени симулационни очила, демонстриращи ефекта на дезориентация, забавено време за реакция, объркване и изкривяване на зрението, вследствие употребата на наркотици и алкохол. Средствата за купуването им бяха осигурени от Висшия съдебен съвет, в подкрепа на работата на институцията по образователните програми - националната „Отворени съдилища и прокуратури“, регионалната „Час по правосъдие“ и „Младите и правосъдието“, насочена към студентите. Освен очилата, Варненският окръжен съд разполага вече и със специално разработена площадка за тестове. Чрез нея, първи шестокласници от средното училище с изучаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин“, имаха възможност да усетят как се променят възприятията им след употреба на наркотици и алкохол. Демонстрацията беше част от посещението им в Съдебната палата на Варна. Те искаха да разберат повече за историята на съда, същината на работата на тази съдебна инстанция и видовете дела, които се разглеждат в нея.

След като преминаха обичайната проверка за сигурност, учениците бяха посрещнати от наказателния съдия Даниела Михайлова, съдебния администратор Мирослава Славчева и от Диана Иванова – Връзки с обществеността. Децата научиха какви са правилата за вътрешния ред, изискванията за облекло и пропускателния режим в съдебните сгради. Имаха възможност да разговарят с магистрата за наказателната отговорност, която носят, макар и ненавършили пълнолетие, както и какво представлява свидетелството за съдимост. Съдия Михайлова и съдебните служители отговориха на всички въпроси на учениците и им разясниха детайли от работата на съда, за който знаеха много малко.

В края на срещата всеки от тях имаше възможност да сложи двата вида симулационни очила и да бъде предизвикан да се справи с няколко задачи чрез специално разработената за тестовете площадка.

Децата трябваше да се движат по права линия или по криволичещ път и да се навеждат, за да вземат нарисувани предмети. По- голямата част от тях не успяха да се справят със задачата. А съдия Михайлова ги помоли да си представят, че с възприятията от очилата им се налага да шофират автомобил. Учениците споделиха, че за тях би било невъзможно, тъй като трудно се ориентират в пространството и нямат ясна представа за разстоянията.

На финала на срещата възпитаниците на средното училище с изучаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин“ си направиха снимка за спомен с домакините от окръжния съд. На раздяла, всеки от тях получи екземпляр от основния закон у нас – актуалната Конституция и информационни брошури – „Органите на съдебната власт“, „Кой кой е в съда?“, „Трябва ли да сигнализирам и кого при извършено престъпление?“, „Участие на децата в наказателния процес“, „Решаване на спорове извън съдебната зала“, „Защита в дигиталния свят“, „Често задавани въпроси“.

С осигуряването на симулационните очила и площадката за тестване, Окръжен съд – Варна се надява образователните срещи през новата учебна година 2024/2025 година да бъдат още по- интересни, ефективни и полезни за учениците, и студентите от Варна.

През тази учебна година Варненският окръжен съд е провел срещи с над 1000 подрастващи, за да повиши тяхната плавна кулкура и информираността им за съдебната власт.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.