На 21 август /петък/ 2020 г., от 10:30 часа в залата на ОИЦ-Варна на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2 /Козирката/, ще се състои обучение по Проект BG14MFOP001-4.002-0005 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група „Варна, Район Аспарухово – Белослав- Аксаково“ от ПМДР.

По време на срещата ще бъде проведено обучение за електронно кандидатстване и насоки за изготвяне на проектни предложения. Ще бъдат разгледани и възможностите за кандидатстване на местната общност по национални мерки, съобщиха още от Центъра.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.