От община Аврен съобщават, че ще бъде преустановено ползването на пътя Белослав-Падина - граница (общ. Белослав- Аврен)- м. Бялата вода - и част от улици на село Аврен, попадащи в обхвата на планирания маршрут до село Синдел за провеждане на ежегодното „Рали България“, което ще се проведе на 15.05.2021г. /събота/ и 16.05.2021г. /неделя/, съгласно следния график, представен от Сдружение „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.

1. На 15.05.2021г.:
SS 1- Бялата вода;
07:30 ч.- Затваряне на трасето и разставяне на охраната;
08:38 ч.- Старт на отсечката;
10:00 ч.- Отваряне на трасето за движение;

2. На 16.05.2021г.:
SS 14, SS 15- Синдел:
11:50ч.- Затваряне на трасето и разставяне на охраната;
12:54 ч.- Старт на отсечката;
15:50 ч.- Отваряне на трасето за движение;
Апелираме да бъдат спазвани всички правила за движение по пътищата и ограничения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.