На 19 септември, понеделник, от 10:30 часа официално ще срежат лентата на новата сграда на Карин дом във Варна. Тя се намира на бул. „Цар Освободител" 86 А (зад Здравна каса)

От администрацията уточняват, че церемонията се посвещава на основателя на Карин дом и посланик на доброто за децата в България - Иван Станчов, който продължава да вдъхновява със своята обич към децата и вяра в утрешния ден.

 

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.