Между 9 и 12 юли голяма част от абонатите на електроразпределителното дружество за Североизточна България ще получат междинна фактура. Причината е промяната в графика на отчитане на електромерите от първи юли. Това ще се отрази на голяма част от клиентите на дружеството, защото ще има и промяна в сроковете за плащане на сметките от август.

Крайният срок за плащане на междинните фактури ще бъде 23 юли. Малка част от клиентите вече са получили в средата на юни една междинна фактура, съобщи Петя Попова - директор „Комуникации” в дружеството. Тя обясни:

"Важно е да се знае, че получаването на повече от една фактура за периода няма да даде отражение на цялата фактура, която клиентите биха платили за целия период, ако не беше извършена такава промяна. На практика задълженията за консумирана електроенергия на клиентите с една или две междинни фактури ще бъдат разделени на части за по-малки подпериоди. Крайната сума за отчетния период ще бъде нормалното потребление за този период на годината. Няма допълнителни суми, няма допълнително плащане."

Задължение на енергодружеството е да няма по-дълъг период на отчитане от 31 дни. Остава възможността за разсрочено плащане, а причината за това е промяната в крайната му дата. След междинните фактури отново ще има постоянен график за отчет. Пряката полза за потребителите на ток ще е приближаване на времето на отчета към времето за плащане.

"На практика с промяната се скъсява периодът от отчитането на електромера до издаването на фактурата за дължимата сума за потребена електроенергия. Това ще доведе от своя страна до възможност и за клиентите с по-голяма лекота да могат да проследят връзката между изразходваната енергия и дължимата сума", уточни Попова пред Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.