Най-малко 64 млн. долара ще бъде претенцията към България на либийската компания, собственик на танкер BADR, която от години опитва да си върне контрола над плавателния съд. Това каза в “Денят започва с Веселин Дремджиев” по TV+ и TV1 варненският адвокат по морско право Владимир Владимиров.

“В момента абсолютно всички дела са спечелени от либийския собственик на кораба”, подчерта адв. Владимиров.

По думите му сериозна ще бъде отговорността на ИА „Морска администрация“, която е спомогнала за заплитането на сагата.

„Една от грешките на нашето правосъдие е, че през цялото време се даваше гласност за това, че някаква българска фирма претендира за свой дълг и т.н. Първо – това не е фирма, а дружество по ЗЗД. Второ – то, не може да участва в съдебни процеси, тъй като е неправосубектно и трето – такъв дълг не съществува“, обясни още Владимиров.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.