Свободните места в детските градини ще бъдат обявени днес в рубриката „Актуално“ на електронната платформа за прием, както и на сайтовете на детските градини, съобщава "Live.Varna.bg". За тези места родителите ще могат да кандидатстват по входящ номер на място в съответното детско заведение, уточняват от дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна.

Записването на приетите деца след трето класиране, за което бяха обявени 183 свободни места в различни административни райони, приключи още в края на миналата седмица. Класираните деца са 37, а записаните до момента са 31.

Следващото обявяване на свободни места за детските градини ще бъде на 2 август.

За местата в подготвителните групи в училищата, родителите могат да следят информация на сайта dg.uslugi.io/pg/news?reception=pg.

Заявления за прием ще се подават на място в училищата.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.