Очаква се днес да станат ясни резултатите от първото класиране за прием в гимназии след завършен 7 клас. В надпреварата участват над 57 хиляди ученици. Местата за тях в професионалните и профилираните гимназии, както и в средните и обединените училища, са близо 63 хиляди, разпределени в над 2 400 паралелки, съобщава БНР.

Председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на 119-о училище в София Диян Стаматов обясни какво от тук нататък следва да направят родителите на седмокласниците, които са приети:

"В дните, определени за записване, родителите трябва да посетят училището, в което са класирани. Едната възможност е да запишат детето. Ако класирането обаче не ги устройва, те също трябва да посетят училището, в което са класирани, и да попълнят заявление за участие във втория етап на класиране.

Некласираните ученици участват автоматичното на второто класиране, без да посещават съответното училище.

Много е важно родителите стриктно да гледат графика, който го има и в сайта на Регионалното управление по образование, и в сайтовете на всяко едно от училищата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.