Обявяват конкурс за детска рисунка в рамките на XIII издание на инициативата за деца „Най-сладкият ден“, който ще се проведе на 14 август (неделя) от 10.00 ч. до 20.00 ч. пред централния вход на Морската градина. Събитието се провежда със съдействието на Община Варна.


В конкурса може да участва всяко дете на възраст от 5 до 15 г. Те трябва да представят своите рисунки до 8 август като ги занесат лично или чрез куриер на адрес – ул. „Константин Величков“ № 63, ет.2, офис Протема или сканирани с добро качество ги изпратят е-mail: protema@abv.bg, Творбите ще бъдат оценени от тричленно жури в състав Елица Карабашлиева, художник, Николай Николов – дървопластика и Николай Чакъров Niko графит.
Всички участници в конкурса ще получат грамота и лакомство от организаторите, а за печелившите, разделени в две възрастови групи 5-10 г. възраст и 10-16 г. възраст, са осигурени предметни награди – раници, енциклопедия, слушалки, арт комплект за рисуване.
Всички участващи в конкурса рисунки ще бъдат експонирани в открита изложба на 14 август на входа на Морската градина и ще бъдат публикувани и на официалната FB страница на „Най-сладкият ден“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.