Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов издаде заповеди за обявяване на четири нови защитени зони във Варненско. Те са част от 14 нови защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Това са "Река Камчия“, "Стара река“, "Банска река“, "Река Каялийка“, "Река Блатница“, "Река Мартинка“, "Река Омуровска“, "Река Пясъчник“, "Голяма Камчия“, "Река Скът“, "Цибрица“, "Черната могила“, "Река Блягорница“, "Странджа“. Прави се изменение и допълнение на заповедите за обявяване на защитени зони "Плаж Шкорпиловци“ и "Галата“, съобщи Агенция „Фокус”.

Предмет на опазване в защитените зони са различни типове природни местообитания и местообитания на видове от Закона за биологичното разнообразие. Защитените зони са обявени с цел опазване и поддържане на типовете природни местообитания, на видове, техните популации и разпространение в границите на зоните, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответния биогеографски регион.

В заповедта за обявяване на всяка една от защитените зони са въведени конкретни забрани за извършване на определени дейности. Предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник, след което ще бъдат публично достъпни на интернет страницата на Информационната система за защитени зони от екологична мрежа "Натура 2000“ https://natura2000.egov.bg/.

Ето и данните за четирите новите зони във Варненско:

- Защитена зона BG0000141 "Река Камчия“ е с площ 1 593,633 дка и е разположена в землищата на с. Гроздьово, с. Нова Шипка, община Долни чифлик, област Варна, с. Цонево, с. Величково, община Дългопол, област Варна.

- Защитена зона BG0000501 "Голяма Камчия“ е с площ 5 881,655 дка и е разположена в землищата на с. Арковна, с. Боряна, с. Величково, гр. Дългопол, с. Камен дял, с. Комунари, с. Красимир, с. Партизани, с. Цонево, община Дългопол, област Варна, гр. Велики Преслав, с. Миланово, с. Троица, с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен, с. Сушина, община Върбица, област Шумен, с. Бял бряг, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково, гр. Смядово, с. Черни връх, с. Янково, община Смядово, област Шумен, с. Ивански, с. Мараш, с. Радко Димитриево, с. Салманово, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.

- Защитена зона BG0000100 "Плаж Шкорпиловци“ е с площ 64 569,967 дка и е разположена в землищата на гр. Бяла, с. Горица, с. Самотино, община Бяла, област Варна, с. Ново Оряхово, с. Рудник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.

- Защитена зона BG0000103 "Галата“ е с площ 38 535,655 дка и е разположена в землищата на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, гр. Варна, община Варна, област Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.