Изпълнителната агенция „Морска администрация“ обяви търг за продажбата на кораба "Вера Су". Той бе заседнал преди около година в местността Яйлата. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта. Сега плавателният съд е закотвен на кейово място № 6 на пристанище със специално предназначение „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна”.

Търгът ще е с явно наддаване, като първоначалната цена е в размер на 460 000 щатски долара без ДДС. За участие в търга се изисква депозит в размер на 10% от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе на 28 септември 2022 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на дирекция „Морска администрация – Варна“, на адрес: гр. Варна, бул. „Приморски” № 5.

В съобщението на Морска администрация се споменава още за типа кораб, материалите, от които е изграден, параметрите му и експлоатационната годност на плавателния съд. За съжаление, последният параметър показва, че той на практика не е годен за плаване.

Снимка: Пламен Гутинов

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.