ВВМУ "Н.Й. Вапцаров", като участник в Консорциум "Българска антарктическа база "Св. Климент Охридски" и научноизследователски кораб", съвместно със Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Българския антарктически институт (БАИ), обявява конкурс за име на бъдещия научноизследователски кораб на България.

Корабът ще плава под военноморски флаг и ще бъде в състава на ВВМУ.

Основните задачи, които плавателният съд ще изпълнява, са:

- осигуряване на българските национални антарктическите експедиции;

- осъществяване на научноизследователски дейности от Националната програма за полярни изследвания;

- осъществяване на други научноизследователски дейности в Черно море и Световния океан, провеждани от Софийски университет, БАИ, ВВМУ, БАН, Селскостопанската академия и други научни организации;

- осигуряване на практиките на обучаемите от ВВМУ и други морски образователни институции;

- хидрографски изследвания за нуждите на ВМС на Република България.

Във връзка с предстоящото придобиване на кораба се обявява конкурс за име на плавателния съд, като предложенията трябва да отговарят на следните условия:

- да бъдат свързани с поне едно от следните направления: история, география, образование, наука, култура и традиции на България;

- да са съобразени с традициите на източноправославното вероизповедание - традиционна религия в Р. България, съгласно Конституцията.

Предложенията могат да бъдат изпращани на електронна поща: name-421@naval-acad.bg, в срок до 30.06.2021 г, съобщава БТА.

Името ще бъде избрано от Съвета за управление на Модул 2 "Научноизследователски кораб" от Консорциума, в състав: проф. д.н. Христо Пимпирев - директор на БАИ; Кирил Вълчев - генерален директор на БТА; Драгомир Матеев - представител на Национален център по полярни изследвания в Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Елена Петрова - представител на Софийски университет "Св. Климент Охридски"; флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров - началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"; капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов - заместник-началник по учебната и научната част на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Милена Дамянова - директор Дирекция "Наука" в Министерство на образованието и науката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.