Професионалната гимназия по селско стопанство в Долни чифлик развиват вече и туристически специалности „Готвач” и "Сервитьор-барман" наред с традиционната за гимназията "Техник на селскостопанска техника".

Община Долни Чифлик също е черноморска община, наред със съседните Бяла и Обзор, а също и курортен комплекс "Камчия" е много близо. Има търсене на такива кадри и така нашите ученици лесно биха намерили професионална реализация, казва директорът на гимназията Вълчо Вълчев.

В момента се оборудва изцяло професионална кухня, в която ще се обучават бъдещите готвачи, както и салон за практиката на сервитьорите, добави Вълков в интервю за Радио Варна.

Гимназията беше одобрена преди дни за второ участие по програма Еразъм+. С финансиране от близо 59 хил.евро ученици от 10-ти и 11-ти клас ще имат 20-дневна практика в Италия през месец април догодина. Мотото на проекта е "Европейски опит - за успешен старт в живота", а проактийите ще са в хотелиерството и селското стопанство, съобщава "Радио Варна".

В рамките на проект "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация" преди две години гимназията изпрати за първи път свои ученици по Еразъм+ от специалностите "Фермер" и "Техник на селскостопанска техника", т в град Сан Джулиано Миланезе, Италия. Във ферма Cascina Santa Brera учениците имаха възможност да се запознаят с дейностите в една съвременна биологична ферма. Основната цел на проекта е придобиване на европейски опит и изграждане на съвременна представа за професиите Фермер, Техник на селскостопанска техника, с цел професионална мотивация и повишаване на възможностите за бъдеща реализация на пазара на труда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.