ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИРАНЕ
До
Широката общественост и медии в Република България
Относно: публикувана позиция в писмо до Президента на РБ г-н Румен Радев от името на Сдружение „Арменска общност – България“.
Във връзка с публикуваното писмо до Президента на Република България – г-н Румен Радев с молба за промяна на датата на парламентарните избори в държавата през 2021 г., ние от „ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ ПАРЕКОРДЗАГАН ВАРНА“ Сдружение, публично се разграничаваме от изнесената позиция. Въпреки, че нашата организация е представена в Сдружение „Арменска общност – България“, ние не подкрепяме това изявление. То е в разрез с приетия устав на „ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ ПАРЕКОРДЗАГАН ВАРНА“ Сдружение, а именно – неучастие и ненамеса във вътрешната и външната политика на държавата.
Ние уважаваме правото на свободно и демократично изразяване на мнението на всеки гражданин на Република България по всички теми, включително и на членове на нашата организация, но когато се касае за политически теми, то може да бъде единствено и само лична позиция, а не изявление от името на „ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ ПАРЕКОРДЗАГАН ВАРНА“ Сдружение
С уважение,
Кеворк Крикорян
Председател на Управителен съвет на
„ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ ПАРЕКОРДЗАГАН ВАРНА“ Сдружение
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.