Общинският съвет се събира, за да гласува бюджета на Варна за тази година. Заседанието с начален час 9:00 отново ще се проведе онлайн и ще бъде излъчвано в реално време чрез YouTube канала на местния парламент.

В предварителния дневен ред са включени 12 точки, една от които е приемането на бюджета на Варна за 2021 г. Финансовата рамка е в размер на 556,7 млн. лева и бележи увеличение с близо 65 млн. лева спрямо предходната година. Двата основни приоритета са развитие на Варна като Град на знанието, както и икономически растеж и естетизация на градската среда.

Съветниците трябва да решат дали да дадат съгласието си за поемане на дългосрочен общински дълг. Община Варна има намерение да изтегли банков кредит, който да инвестира в: благоустрояване на междублокови пространства, основен ремонт на уличната мрежа и изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища във Варна.

В дневния ред фигурират също изменения в наредбата за поставяне на преместваеми обекти. В проектодокумента са предвидени и редица промени, които съветниците ще обсъдят на днешното 14-то поред заседание на местния парламент, съобщава "Днес +".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.