Общинските съветници от групата на „Възраждане“ в Общинския съвет във Варна призовава кмета на морския град да обяви Велики Четвъртък /02.05/ за неучебен ден за варненските ученици. В предложението се посочва, че тази година 02.05. се пада между няколко почивни дни и се открива възможност да бъде отбелязан пълноценно.

"Християнските семейни традиции дават интересни възможности за един различен ден.

Община Варна, в съдействие с БПЦ може да организират събития, които да привлекат малки и големи.

Учениците могат да бъдат поканени в храмовете на беседи, служби и мероприятия.

Имаме голям шанс да запознаем малки и големи с вековните традиции на народа и вярата ни.

Призоваваме да бъде използвана възможността този Велики Четвъртък да бъде почетен от малки и големи в духа на християнските ценности и традиции", категорични са от "Възраждане".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.