Общинските съветници от ПП ГЕРБ – Варна доц. Антоанета Цветкова,Йорданка Проданова,адв.Бранимир Балачев и Деян Пейчев ще се срещнат с граждани от 18 до 21 май. Приемните ще бъдат от 14 до 16 часа в офиса на партията на ул.“Георги Бенковски“.

Записвания могат да се правят на място или на тел.: 052/ 600 015.

Приемният ден на доц. Антоанета Цветкова,председател на ПК „Наука и образование“, член на ПК „Здравеопазване“ е на 18 май / вторник/, на Йорданка Проданова от ПК „Архитектура и градоустройство“ и от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ е на 19 май /сряда/, на адв. Бранимир Балачев, председател на ПК „Финанси и бюджет“ и от ПК „Собственост и стопанство“ е на 20 май /четвъртък/ и на Деян Пейчев от ПК „Финанси и бюджет“ и от ПК „Наука и образование“ е на 21 май /петък/.

Приемните ще се проведат при спазване на задължителните противоепидемични мерки, съобщават от пресцентъра на ПП ГЕРБ-Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.