Общинските съветници от ПП ГЕРБ – Варна адв. Людмила Колева, арх. Йордан Павлов и Марица Гърдева ще се срещнат с граждани от 26 до 28 май 2021 г. от 14 до 16 ч. Приемната на общинските съветници е в офиса на партията на ул.„Георги Бенковски” №1.

Записвания могат да се правят на място или на тел: 052 / 600 015.

Приемният ден на адв. Людмила Колева от ПК „Финанси и бюджет“, от ПК „Собственост и стопанство“ е на 26 май/сряда/, на арх. Йордан Павлов от ПК „Финанси и бюджет“ и от ПК „Архитектура и градоустройство“ е на 27 май/четвъртък/ и на Марица Гърдева от ПК „ Финанси и бюджет“, от ПК „Собственост и стопанство“ и от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ е на 28 май/петък/.

Приемните се организират при спазване на всички санитарно-епидемични мерки в условията на извънредно положение заради COVID-19.

Пресцентър на ПП ГЕРБ – Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.