На 23 юли т.г. между Държавен фонд „Земеделие“, Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ и Община Долни чифлик бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект с наименование „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик“ . Размерът на първоначално одобрената финансова помощ е 293 323,75 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.
Чрез реализиране на проекта ще бъде благоустроен централният площад в с. Старо Оряхово и ще се изгради и възстанови зона за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик.
Благоустрояването на централния площад в с. Старо Оряхово предвижда разширяване на площадното пространство, цялостна подмяна на настилките, обособяване на кътове за отдих и въвеждане на енергоспестяващо осветление. За зоната за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик се предвижда обособяване на места за отдих, изграждане и възстановяване на зелени площи, монтиране на соларно осветление, обособяване на места за паркиране на автомобили, обособяване на места за велосипеди, изграждане на пешеходни алеи, питейна фонтанка, видеонаблюдение и монтиране на спортни атракциони и съоръжения за деца.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.