Община Ветрино постави във всички населени места съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Съдовете представляват контейнери тип „Бобър“ с обем 1100 л., обозначени с надпис „зелени отпадъци“.

От общинска администрация съобщиха, че в контейнерите могат да бъдат поставяни всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя, трева, листа, отпадъци от подрязване на храсти, дървени стърготини и други подобни.

В тях могат да бъдат изхвърляни и някои хранителни отпадъци, например обелки от плодове и зеленчуци. При наличие на други отпадъци в контейнерите, същите няма да бъдат обслужени.

От администрацията призовават всички жители на общината да се възползват от предоставената възможност за правилно управление на биоразградимите отпадъци.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.