Срещата ще се проведе на 24 септември в сградата на общината, от 10 ч., и ще премине под формата на конференция.

Там експертите от трите общини, включени в Местната инициативна група, ще изслушат представянето на напредъка при изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ “Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, която се прилага през програмния период 2014- 2020 г.


Ще бъдат представени и резултатите от извършения мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за периода 2018 – 2019 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.