“Уважаеми жители на община Ветрино, припомняме Ви, че ако отглеждате животни за лични нужди следва да извършите регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“, гласи съобщението на общината. И продължава:

"Съгласно §24 от Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.), животновъдните обекти се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в шестмесечен срок от влизането и в сила.

На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.

За село Ветрино регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ се осъществява чрез подаване във фронт офиса в сградата на Общинска администрация – Ветрино, ул.“Г.С.Раковски“ №24, на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“.

За останалите населени места от общината регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ се осъществява чрез подаване в кметството / кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“.

Броят и видовете животни, които могат да бъдат отглеждани в „животновъден обект – лично стопанство“, са определени в чл.4а на Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.):

2 (два) броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
10 (десет) броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
3 (три) броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
2 (два) броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
10 (десет) възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
50 (петдесет) възрастни птици независимо от вида;
100 (сто) бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

Регистрацията е безплатна!"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.